Analizy krajobrazowe

 • Wyznaczanie stref ekspozycji obiektów zabytkowych

  Wyznaczanie stref ekspozycji obiektów zabytkowych

 • Waloryzowanie ciągów widokowych

  Waloryzowanie ciągów widokowych

 • Określanie stopnia wyeksponowania terenu

  Określanie stopnia wyeksponowania terenu

 • Wyznaczanie lokalizacji punktów widokowych

  Wyznaczanie lokalizacji punktów widokowych

 • Szacowanie stopnia wyeksponowania budynków w krajobrazie

  Szacowanie stopnia wyeksponowania budynków w krajobrazie

Posiadam wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu ekspertyz krajobrazowych i analiz widoczności dotyczących:

 • określania zasięgu i intensywności wizualnego oddziaływania planowanych inwestycji na krajobraz,
 • szacowania walorów wizualno-estetycznych krajobrazu,
 • analizowania chłonności krajobrazu i jego odporności na przekształcenia,
 • wskazywania optymalnej lokalizacji wież obserwacyjnych i punktów widokowych,

 

Wypracowałem szereg metod wspomagających kształtowanie przedpoli i tła panoram widokowych na potrzeby opracowań planistycznych . Umożliwiają one m.in.:

 • wyznaczenie maksymalnej wysokości planowanych przedsięwzięć w strefie przedpola ekspozycji nie powodującej przysłonięcia wybranych elementów panoramy widokowej,
 • oszacowanie wysokości cienia widoczności określonego punktu, czyli wysokości względnej niewidocznej dla obserwatora strefy, tworzącej się za każdą przeszkodą wizualną jego planu widokowego.

 

Potrafię sporządzać ekspertyzy na potrzeby oceny oddziaływania inwestycji na krajobraz, w tym:

 • analizy stopnia krajobrazowego wyeksponowania planowanej inwestycji,
 • analizy intensywności wizualnego oddziaływania przedsięwzięcia na krajobraz,
 • analizy zasięgu widoczności,
 • wyznaczanie optymalnej lokalizacji planowanej inwestycji, w której będzie ona w najmniejszym stopniu oddziaływać na krajobraz,
 • oceny oddziaływania przedsięwzięcia na punkty widokowe, pola ekspozycji, osie widokowe, przestrzenie publiczne.
Script logo