Analizy przestrzenne

 • Mapy potencjału solarnego

  Mapy potencjału solarnego

 • Analizy morfometrycznych cech rzeźby terenu

  Analizy morfometrycznych cech rzeźby terenu

 • Analizy przestrzennej zmienności wybranych cech drzewostanu

  Analizy przestrzennej zmienności wybranych cech drzewostanu

 • Inwentaryzacja obiektów archeologicznych o własnej formie krajobrazowej

  Inwentaryzacja obiektów archeologicznych o własnej formie krajobrazowej

 • Analiza przestrzennego rozkładu dowolnych obiektów lub zjawisk

  Analiza przestrzennego rozkładu dowolnych obiektów lub zjawisk

 • Statystyki przestrzenne

  Statystyki przestrzenne

Wybrane przykłady analiz przestrzennych:

Fizjografia:

 • Analiza cech morfologicznych rzeźby terenu pierwszego rzędu (np. hipsometria, cieniowanie, spadek terenu, ekspozycja) i pochodnych (np. indeks wilgotności topograficznej TWI, wysokość względna terenu, urozmaicenie rzeźby terenu, zlewnie, linie spływu powierzchniowego, widoczność nieba, insolacja, tereny zagrożone osuwiskami);
 • Analiza hydrograficzna terenu, wyznaczanie zlewni cząstkowych, określanie zasięgu stref bezodpływowych, ocena ryzyka powodziowego, wskazywanie miejsc najbardziej narażonych na erozję wodną;
 • Analizy topoklimatu (m.in. potencjału solarnego na potrzeby lokalizacji instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii), analizy zacienienia, usłonecznienia, nasłonecznienia terenu;

Planowanie przestrzenne:

 • Analiza wskaźników urbanistycznych, takich jak: wskaźnik intensywności zabudowy, wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej, powierzchnia zabudowy, kubatura, gęstość zabudowy;
 • Analizowanie środowiskowych uwarunkowań zagospodarowania terenu. Waloryzowanie przestrzeni pod względem jej potencjału do rozwoju określonej funkcji zagospodarowania;
 • Analiza warunków zamieszkiwania, z uwzględnieniem takich czynników jak:
  • warunki środowiska akustycznego;
  • dostępność terenów zielonych;
  • dostępność przystanków komunikacji publicznej;
  • dostępność do dowolnie wybranych obiektów usługowych (np. przedszkoli, przychodni, szpitali, sklepów, kościołów);
  • struktura demograficzna mieszkańców;
  • poziom bezrobocia;
  • statystyki przestępczości;
  • koncentracje obiektów socjalnych;
  • zaopatrzenie w media.
 • Wyznaczanie stref optymalnej lokalizacji planowanej inwestycji (np. elektrowni wiatrowych) wraz z przestrzenną analizą ograniczeń prawnych i środowiskowych;
 • Analizy zmienności czasowej zjawisk przestrzennych. Wizualizowanie na mapie czasowych zmian dowolnego wskaźnika (np. poziomu hałasu, gęstości zaludnienia, rozwoju zabudowy).

Krajobraz:

 • Waloryzacja krajobrazu;
 • Określanie potencjalnego zasięgu widoczności projektowanych obiektów oraz intensywności ich oddziaływania na krajobraz;
 • Analizy odporności krajobrazu na przekształcenia antropogeniczne.

Geomarketing:

 • Optymalizacja lokalizacji nowych punktów usługowych z uwzględnieniem bazy potencjalnych klientów i sąsiedztwa konkurencyjnych obiektów. Wyznaczanie stref deficytu/nadpodaży określonego rodzaju usług;
 • Analizy demograficzne: gęstość zaludnienia, liczba mieszkańców (z uwzględnieniem płci i wieku) w dowolnej jednostce powierzchni z dokładnością do punktu adresowego budynków.

Turystyka i krajoznawstwo:

 • inwentaryzacja obiektów archeologicznych posiadających własną formę krajobrazową na podstawie  danych LiDAR (m.in.: grodziska, kurhany, mielerze);
 • optymalizowanie przebiegu tras turystycznych oraz lokalizacji wież widokowych na podstawie modelu potencjalnego zasięgu widoczności;
 • inwentaryzacja obiektów architektury militarnej, fortyfikacji, umocnień ziemnych;
 • kartowanie przeszłych krajobrazów, odtwarzanie dawnego zagospodarowania terenu na podstawie map archiwalnych.
Script logo