Najdziksze zakątki województwa pomorskiego

  • Najdziksze zakątki Pomorza

    Najdziksze zakątki Pomorza

Najbardziej odludne zakątki województwa pomorskiego

[Źródłowy plik 22,5 MB]

Na potrzeby tej wizualizacji przeliczono roboczo nazwany "wskaźnik odludności terenu". Jest to w dużym uproszczeniu iloczyn odległość do najbliższej zabudowy mieszkaniowej i dróg oraz odwrotności gęstości zaludnienia. Iloczyn ten został trzykrotnie wzmocniony na terenach leśnych. Wskaźnik odludności premiuje te pustkowia, które są zlokalizowane na terenach leśnych z dala od ruchliwych dróg i dużych skupisk zabudowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do obliczenia wskaźnika odludności wykorzystano następujące warstwy:

  1. mapę oddalenia od zabudowy mieszkaniowej (odległość euklidesowa);
  2. mapę oddalenia od dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych;
  3. Mapę gęstości zaludnienia oraz mapę oddalenia od dróg przekształcono w taki sposób by zawrzeć w zakresie od 0 do 1 całkowitą rozpiętość zbioru liczb wejściowego parametru. Tak przekształcone warstwy wykorzystano do stłumienia wskaźnika oddalenia od zabudowy mieszkaniowej w rejonach o największej gęstości zaludnienia oraz w sąsiedztwie głównych dróg. Otrzymane w ten sposób wartości wzmocniono trzykrotnie na obszarach leśnych, by w ten sposób podkreślić empirycznie odczucie większej odludności terenów leśnych, względem terenów otwartych.
Script logo